Zeewolde Actueel

Zondag, 27 september 2020

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

ChristenUnie krijgt antwoord op vragen over buiten regionale pleegzorg

ChristenUnie krijgt antwoord op vragen over buiten regionale pleegzorg
Foto: Shutterstock
Redactie: Saskia de Wijk

ZEEWOLDE – De fractie van de ChristenUnie Zeewolde ontving deze week antwoorden op de vragen die zij aan het college van B en W stelde inzake de buiten regionale pleegzorg. Naar aanleiding van een situatie die de CU-fractie onder ogen kreeg, bestond de indruk dat kinderen niet worden opgevangen in Zeewolde, ondanks de aanwezigheid van ouders. “Het verzoek om plaatsing van buiten de regio kwam terecht bij Jeugd Centrale Flevoland (JCF) die dit namens onze gemeente regelt”, lichtte Harry Hübbers, raadslid CU, toe. “Het betrof een crisisopvang waarbij snel gehandeld moet worden, sowieso omdat dit kinderen in een kwetsbare situatie betrof. Ondanks vele verzoeken en na een tijd wachten, kwam de uiteindelijke beslissing dat de opvang van buiten de regio hier niet kon plaatsvinden.”

Het college geeft in een reactie aan zich niet in de geschetste situatie te herkennen. “We kennen geen andere voorbeelden van een dergelijke situatie.” Wel geeft ze aan het signaal over de lange wachttijd bij het JCF in een crisissituatie te hebben meegenomen. “De desbetreffende casus is besproken met het JCF. De gemeente Zeewolde wil de best passende zorg, zowel inhoudelijk als financieel, borgen voor de jeugdigen waar zij verantwoordelijk voor is.’’

Op de vraag of het überhaupt mogelijk is om kinderen van buiten de regio in het kader van pleegzorg op te vangen antwoorde het college dat dit kan en dat er binnen de gemeente Zeewolde momenteel ook kinderen van buiten de regio in pleegzorg zijn geplaatst. “De gemeente Zeewolde neemt dan de zorg voor de kinderen over van de gemeente van herkomst. Dit gebeurt conform de spelregels van het convenant woonplaatsbeginsel die in 2017 is ondertekend. Daarmee wordt de gemeente Zeewolde verantwoordelijk voor de zorg voor het kind en valt plaatsing onder de uitvoering van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is op contractuele basis verplicht maximaal een jaar uitvoering te geven aan buiten regionale pleegzorg. Binnen een jaar wordt dan opnieuw een beschikking afgegeven indien noodzakelijk.

Bij plaatsingsverzoek van jeugdigen met een voogdijmaatregel uit een andere gemeente geldt dat de feitelijke woonplaats van de jeugdige leidend is volgens het woonplaatsbeginsel. De kinderen vallen dan niet automatisch onder de regio Flevoland en daardoor niet direct onder de werking van het samenwerkingsverband waarvan JeugdCentraalFlevoland (JCF) de toegang is.

Een bovenregionale plaatsing kan alleen als de gemeente waar de jeugdigen staan ingeschreven en de zorgaanbieder waar de jeugdigen op dat moment verblijven de jeugdigen overdragen aan de gemeente Zeewolde. Vanaf dan heeft het samenwerkingsverband verantwoordelijkheid over de plaatsing van de jeugdigen en de verplichting om minimaal 70% van de verblijfszorg eigenstandig uit te voeren. Dit komt voort uit de wens van de regio dat het samenwerkingsverband zoveel mogelijk aanbod aanpast aan de vraag. Dit past bij de transformatie doelstelling zoveel mogelijk nabij en vraaggericht plaatsing van kinderen.

Het college geeft aan dat gemeente Zeewolde financiële middelen heeft om buitenregionale pleegzorg te financieren. “Gemeente Zeewolde financiert een vast budget aan het samenwerkingsverband voor alle verblijfsvragen van jeugdigen uit Zeewolde. JCF voorziet in de juiste plaatsing van de jeugdigen met een verblijfsvraag. Zodra gemeente Zeewolde een kind uit een andere gemeente overneemt is het JCF verplicht om het kind te plaatsen. Het JCF heeft echter de regiefunctie om te kijken welke plaats het meest passen is voor kinderen.”