Zeewolde Actueel

Donderdag, 6 augustus 2020

In de weken 32 en 34 gaat Zeewolde Actueel met vakantie en daarom zal er in deze weken geen (digitale) krant verschijnen. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Maximale windiepte Wolderwijd – 2.00 m NAP

Maximale windiepte Wolderwijd – 2.00 m NAP
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE - Het college van B en W heeft de vragen beantwoord die de fracties van Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie op 19 februari jl. stelden over vaardiepten in het Wolderwijd.

Burgemeester en wethouders zijn het de fracties van Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie eens dat minimale vaardiepten van groot belang zijn voor de toegankelijkheid en verbetering van de vaarmogelijkheden. In de ontgrondingsvergunning van Rijkswaterstaat (RWS) wordt de maximale windiepte aangegeven ten opzichte van NAP. Deze is volgens B en W gesteld op – 2.00 NAP met een marge naar boven of naar beneden van 25 cm. De ontgrondingsvergunning van RWS is, zo staat in de beantwoording te lezen, als bindende eis meegegeven aan de aannemer. De aannemer dient conform de eisen in de ontgrondingsvergunning te werken en dient na gereedkoming ook de winning conform de in diezelfde vergunning opgenomen voorwaarden gereed te melden en ‘op te leveren’ aan RWS. De aannemer kreeg als opdracht conform de ontgrondingsvergunning de beschreven werkzaamheden uit te voeren. De controle op ‘opleverdiepte’ geschiedt conform een ‘loding’ (= dieptepeiling), welke direct ter beschikking dient te worden gesteld aan RWS, die op haar beurt de loding controleert en bij goed bevinden, aanvaardt. De eindverantwoordelijke partij voor het goedkeuren van de voorwaarden in de ontgrondingsvergunning is RWS. De eindverantwoordelijke voor het opleveren van het totale werk is de gemeente Zeewolde. Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie willen graag dat herstelwerkzaamheden ervoor zorgen dat in de winvakken 4 en 5 de juiste diepte van – 2 m wordt verkregen. Volgens het college vinden de herstelwerkzaamheden echter niet per definitie plaats omdat de RWS de oplevering conform de vergunning aanvaardde (‘herstel’ zou zelfs een verkeerd gekozen term zijn). De aangegeven ondiepten bevinden zich volgens het college niet binnen de grenzen van de winvakken. Omdat er nog zandwinning mogelijk is wordt wel bezien in hoeverre dit nog interessant is voor de gemeente.